Tại sao 2 bánh trên xe máy lại có kích thước khác nhau ?